Fundusze UE

SANIT – PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowych rynkach zagranicznych” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wejście z produktami firmy na nowe zagraniczne rynki zbytu. Realizacja przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie dla firmy zarówno w krótkim jak i w długim horyzoncie czasowym.

Do najważniejszych rezultatów  niniejszego projektu należy zaliczyć:

-dostosowanie oferty do nowych rynków zagranicznych

-wejście na nowe rynki zbytu

-wdrożenie zmian organizacyjno-procesowych

-podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych

-zwiększenie sprzedaży eksportowej

Wartość projektu: 543 592,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 288 955,00 PLN

 

SANIT – PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie wtryskiwania tworzyw termoplastycznych”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem realizacji projektu jest rozwój działu B+R w firmie Sanit-Plast na potrzeby rozwoju technologii wtrysku termoplastycznych tworzyw polimerowych. Nabywana w ramach projektu infrastruktura pozwoli na przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacji w postaci nowej technologii przetwarzania termoplastycznych tworzyw z wypełniaczami, przy wykorzystaniu systemu aktywnych odpowietrzeń i systemu akumulowania energii cieplnej. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie zoptymalizowanie procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych m.in. poprzez ograniczenie brakowości produkcji, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn produkcyjnych.

Efektem realizacji niniejszego projektu jest przeciwdziałanie niskiemu poziomowi innowacyjności polskich firm z sektora MSP. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na umocnienie przedsiębiorstwa Sanit-Plast zarówno pod względem technologicznym jak i kapitałowym. Opracowanie nowych rozwiązań produkcyjnych oraz innowacyjnych produktów umożliwi zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy, a także stworzy potencjał do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko w kraju, ale także na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu: 3 710 910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 111 900,00 PLN

 

Firma Sanit – Plast dostała dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy desek sedesowych w wyniku wdrożenia rekomendacji Strategii wzorniczej w działalności „Sanit-Palst Filipczak sp. j”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Cel projektu

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanit-Plast poprzez wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I działania.

Efekty projektu

  • wprowadzenie innowacji produktowe
  • wprowadzenie innowacji procesowej
  • wprowadzenie 2 innowacji nietechnologicznych
  • wprowadzenie innowacji organizacyjnej
  • wprowadzenie innowacji marketingowej

Wkład Funduszy Europejskich:

2 999 616,00 PLN

Wartość projektu:

5 705 400,00 PLN

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2017 w sprawie zamówienia na budowę form na deski sedesowe.

Szczegółowe zapytanie ofertowe na budowę form na deski sedesowe.docx

WYGRANA oferta.docx

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia linii do produkcji desek z duroplastu.

Zapytanie prasy do desek_2017.docx

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2.docx

WYGRANA oferta.docx

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie dwóch sztuk wtryskarek wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zapytanie ofertowe na wtryskarki.docx

WYGRANA oferta.docx

Sanit-Plast Filipczak Spółka Jawna przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy SANIT – PLAST” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 2 na usługę doradczą.pdf

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 2.docx

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

Załącznik nr 6.docx

SANIT-PLAST FILIPCZAK S.J
Polska, 12-100 Szczytno
Korpele - Strefa Nr 73

biuro@sanit-plast.com.pl
T.: +48 89 624 09 88